Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων

Ν4495/17
Βέροια-Θάσος-Θεσσαλονίκη-Καβάλα-Χαλκιδική

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων - Νομιμοποίηση

Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων με υπευθυνότητα και συνέπεια. Η εταιρεία αναλαμβάνει την τακτοποίηση αυθαιρέτων σε Θεσσαλονίκη, Θάσο, Βέροια, Καβάλα και Χαλκιδική. Η τακτοποίηση αυθαιρέτων με το Ν4495/17 είναι διαδικασία για να νόμιμη δήλωση των αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων. Ένας μηχανικός της εταιρείας θα αναλαμβάνει την διαδικασία της τακτοποίησης του αυθαιρέτου σας. Η διαδικασία περιλαμβάνει την καταγραφή των αυθαίρετων κατασκευών στο ακίνητο σας. Στο νόμο 4495/17 δεν μπορούν να υπαχθούν αυθαίρετες κατασκευές που έχουν πραγματοποιηθεί μετά τις 28/07/2011. Η διαδικασία περιλαμβάνει την πληρωμή παραβόλου από τον ιδιοκτήτη και την πληρωμή προστίμου εφόσον το κόστος του προστίμου ξεπερνάει αυτό του παραβόλου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και εξόφληση του προστίμου, η κατασκευή θεωρείται τακτοποιημένη. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση καταβολής προστίμων για τα επόμενα 30 έτη από την ημερομηνία υπαγωγής της στον Ν 4495/17. 

Οι υπηρεσίες της εταιρείας

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων Αλεξάνδρεια

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων Βέροια

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων Θάσος

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων Θεσσαλονίκη

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων Καβάλα

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων Χαλκιδική

Πώς μπορώ να τακτοποιήσω/νομιμοποιήσω το ακίνητο μου;

Εάν το ακίνητο σας βρίσκεται σε Θεσσαλονίκη, Βέροια, Καβάλα, Θάσο, Χαλκιδική επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεφωνικά, μέσω email, είτε συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας. Ένας έμπειρος πολιτικός μηχανικός θα σας εξυπηρετήσει με συνέπεια και γνώση. Κατόπιν επικοινωνίας διενεργείται ο έλεγχος νομιμότητας στο ακίνητο σας. Με αυτοψία εξακριβώνονται και να αποτυπώνονται οι πολεοδομικές παραβάσεις. Ο νόμος που ισχύει για τις τακτοποιήσεις/νομιμοποιήσεις είναι ο Ν4495/17.

Κατά τη διαδικασία της τακτοποίησης γίνεται πλήρη αρχιτεκτονική αποτύπωση του ακινήτου που συμπεριλαμβάνει σχέδια κάτοψης και τομής, τεχνική έκθεση μηχανικού και τοπογραφικό ή στατική μελέτη αν αυτά απαιτηθούν.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για το έλεγχο και την υπαγωγή στο Ν4495/17

 1. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη
 2. Την τελευταία δήλωση του Ε9 
 3. Τεχνική Έκθεση μηχανικού
 4. Φωτογραφίες
 5. Οικοδομική άδεια
 6. Τοπογραφικό διάγραμμα 
 7. Κάτοψη
 8. Τομές
 9. Διάγραμμα κάλυψης
 10. Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράβασης
Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Θεσσαλονίκη

Πότε πρέπει να γίνει τακτοποίηση/νομιμοποίηση ένα ακίνητο;

 1. Όταν στην κατασκευή έχουν εκτελεστεί κατά παράβαση της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας/άδειας δόμησης μεταβολές. Όταν δημιουργούνται χώροι κύριας ή βοηθητικής χρήσης που μεταβάλλουν τα στοιχεία της κάλυψης, της δόμησης, του ύψους και του όγκου του διαγράμματος κάλυψης, και δεν θίγονται στοιχεία του φέροντα οργανισμού,
 2. η αλλαγή χρήσης χώρων του κτιρίου από κύρια σε άλλη επιτρεπόμενη στην περιοχή χρήση, χωρίς την απαιτούμενη οικοδομική άδεια σε εντός σχεδίου και ορίων οικισμών,
 3. η αλλαγή χρήσης χώρων του υπογείου από βοηθητική σε κύρια, καθ’ υπέρβαση του συντελεστή δόμησης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις υπογείου χώρου,
 4. η μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών του διαγράμματος δόμησης/κάλυψης (κάλυψη, δόμηση, ύψος), σε ποσοστό έως δέκα τοις εκατό (10%) και έως τα πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.),
 5. η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας της παραγράφου 2 του άρθρου 29, που διενεργούνται χωρίς την προηγούμενη έκδοση της εν λόγω έγκρισης,
 6. η εκτέλεση εργασιών και εγκαταστάσεων κατά παράβαση διατάξεων του κτιριοδομικού κανονισμού,
 7. οι εργασίες και κατασκευές της Κατηγορίας 3 της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 96 που δεν εντάσσονται στις περιπτώσεις του άρθρου 30 και της παραγράφου 2 του άρθρου 29.

Γιατί είναι απαραίτητο να τακτοποιηθεί/νομιμοποιηθεί το ακίνητο;

 1. Απαγορεύονται κάθε είδους δικαιοπραξίες για τα ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή άλλες πολεοδομικές παραβάσεις
 2. Δεν επιτρέπεται η μίσθωση και παραχώρηση ακινήτων στα οποία έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης
 3. Καταργείται κάθε διάταξη που επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση σύνδεση αυθαίρετων κτισμάτων με δίκτυα κοινής ωφέλειας
 4.  Δεν μπορούν να γίνουν εργασίες συντήρησης του ακινήτου νόμιμα καθώς δεν επιτρέπετε η έκδοση Άδειας Μικρής Κλίμακας

Ενδιαφέρεσαι να ενταχθείς στο Ν4495/17;

Επικοινώνησε άμεσα τηλεφωνικά ή μέσω email και κατόπιν ελέγχου και αυτοψίας θα λάβεις την δική σου προσφορά.

Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

Άμεση Ανταπόρκιση
Εξειδικευμένη Εμπειρία

Κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων

Στο άρθρο 96 ορίζονται πέντε κατηγορίες αυθαιρέτων που έχουν συντελεστεί πριν από την 28η.07.2011. Οι αυθαίρετες κατασκευές των κατηγοριών 1, 2 και 3 εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση μετά την περαίωση της υπαγωγής. Οι αυθαίρετες κατασκευές της κατηγορίας 4 εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση μετά την περαίωση της υπαγωγής, εφ’ όσον δεν βρίσκονται εντός προκηπίου.

Οι αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που έχουν συντελεστεί πριν από την 28η.7.2011, μπορούν να δηλωθούν και να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 89.

Οι κατηγορίες των αυθαιρέτων επιγραμματικά είναι 5, και αναλύονται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

Αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης, κατοικιών ή μη σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικία, που υφίστανται πριν από το έτος 1975 :
Στην κατηγορία 1, υπάγονται ολοκληρωμένες – αποπερατωμένες αυθαίρετες κατασκευές ή εγκατεστημένες αλλαγές χρήσης, που έχουν συντελεστεί πριν τις 9.6.1975 σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικία. Η απόδειξη του χρόνου κατασκευής γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται πριν από την 1η.1.1983 :
Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση αυθαίρετες κατασκευές, οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί πριν από το έτος 1983. Στην κατηγορία 2, υπάγονται ολοκληρωμένες αυθαίρετες κατασκευές ή εγκατεστημένες αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις πριν την 1.1.1983. Δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής ξεχωριστής δήλωσης υπαγωγής σε περίπτωση που έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις :
α) μείωση του ποσοστού της υποχρεωτικής φύτευσης του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου έως είκοσι τις εκατό (20%)
β) προσθήκη μόνωσης εξωτερικά στις όψεις
γ) αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών που προκαλεί υπέρβαση της επιφανείας τους έως είκοσι τις εκατό (20%). Συμπεριλαμβάνονται και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετοι ανοικτοί εξώστες ή τμήματά τους, που υπέρκεινται του κοινόχρηστου χώρου της πόλης (ρυμοτομική γραμμή), υπό την προϋπόθεση, ότι η προβολή τους δεν ξεπερνά το κρασπεδόρειθρο
δ) αλλαγή των διαστάσεων των ανοιγμάτων και μετατόπισή τους
ε) κατασκευή πέργκολας έως πενήντα (50) τ.μ. σύμφωνα με την παρ.60 του άρθρου 2 του ν.4067/2012 (Α79)
στ) φύτευση υποχρεωτικής υπαίθριας θέσης στάθμευσης
ζ) δεξαμενές αποχέτευσης στεγανές ή απορροφητικές, καθώς και δεξαμενές νερού
η) οικίσκοι που καλύπτουν αντλητικές εγκαταστάσεις, εφόσον έχουν τις συγκεκριμένες διαστάσεις που ορίζει το π.δ. της 24ης.5.1985 (Δ270).
θ) εργασίες διαμόρφωσης εδάφους ύψους έως ένα (1,00) μέτρο
ι) υπέρβαση περιτοίχισης ύψους έως ένα (1,00) μέτρο για κατοικίες και δύο (2,00) μέτρα για βιομηχανίες και ειδικά κτίρια
Η υπέρβαση περιτοίχισης αφορά τα οριζόμενα μεγέθη στο άρθρο 18 του ν.1577/85.
ια) υπέρβαση νομίμου ύψους καμινάδας έως ενάμισι (1,50) μέτρο, και πέργκολας ύψους έως τέσσερα (4) μέτρα για ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα
ιβ) αποθήκη μέγιστης επιφάνειας δεκαπέντε (15) τ.μ. και μέσου ύψους έως δυόμισι (2,50) μέτρα
ιγ) υπέρβαση ύψους των επαγγελματικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και αγροτικών αποθηκών έως είκοσι τοις εκατό (20%) του ύψους που προβλέπεται στην οικοδομική άδεια
ιδ) αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση, εφόσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις, ή αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση λόγω κατασκευής με εσφαλμένη αναστροφή της κάτοψης σε νόμιμη θέση και με την προϋπόθεση, ότι δεν μεταβάλλεται η τελική στάθμη του εδάφους
ιε) αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας έως πέντε τοις εκατό (5%) και εφόσον δεν μεταβάλλεται η επιφάνεια άνω του ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) και κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων α, β και γ της παρ.2 του άρθρου 89
ιστ) παραβάσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αρ.3046/304/30-1/3.2.1989 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ59)
ιζ) πρόχειρες και προσωρινές κατασκευές από πανί, νάϋλον ή άλλα ευτελή υλικά, που χρησιμοποιούνται για αυτοστέγαση ή για προσωρινή αποθήκευση υλικών και προϊόντων εμπορίου σε βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια με νόμιμη άδεια
ιη) πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως οκτώ (8) τ.μ. και μεγίστου ύψους δυόμισι (2,50) μέτρων, που τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο.
ιβ) είναι δυνατή η υπαγωγή περισσότερων της μίας ξύλινης κατασκευής, εφ’ όσον το άθροισμα των επιφανειών τους δεν υπερβαίνει τα 8 τ.μ.

Στις περιπτώσεις που συνυπάρχουν αυθαίρετες μικρές παραβάσεις με αυθαιρεσίες της παρ.5 του άρθρου 100 είναι δυνατή η σύνταξη αναλυτικού προϋπολογισμού για το σύνολο των αυθαιρεσιών (Κατηγορίας 3 και παρ.5 του άρθρου 100) προκειμένου να υπολογιστεί το ενιαίο ειδικό πρόστιμο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση, οι εξής αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης :

δα) αυθαίρετες κατασκευές εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) τα πολεοδομικά μεγέθη
δβ) αυθαίρετες κατασκευές εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους. Σε αυτή τη περίπτωση οι παραβάσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα διακόσια πενήντα (250) τ.μ. για χρήση κατοικίας ανά ιδιοκτησία και μέχρι τα χίλια (1000) τ.μ. κτιρίου συνολικά και τα χίλια (1000) τ.μ. για τις λοιπές χρήσεις.
δγ) αυθαίρετες κατασκευές σε ακίνητα που διαθέτουν οικοδομική άδεια, ανεξαρτήτως του ποσοστού υπέρβασης της κάλυψης ή της δόμησης, όταν αυτές δεν ξεπερνούν τα πενήντα (50) τ.μ.
δδ) αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, εφόσον έχουν συντελεστεί σε περιοχές εντός σχεδίου και με την προϋπόθεση, ότι η εν λόγω χρήση είναι σύμφωνη με τις επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής
δε) αυθαίρετες κατασκευές ημιυπαίθριων χώρων σε κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου. Προϋπόθεση είναι ότι η χρήση τους είναι σύμφωνη με τις επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής και δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης.

Δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και δεν εξαιρούνται της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές, εφόσον βρίσκονται εντός προκηπίου κατά περισσότερο από είκοσι (20) εκατοστά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5

εα) αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 89 που δεν συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες 1 έως 4,
εβ) για τις αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης της παρούσας κατηγορίας αναστέλλεται για τριάντα (30) έτη η επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρου 97 και επιτρέπεται η μεταβίβαση και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτών μετά την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου. Για τις αυθαιρεσίες της κατηγορίας 5, γίνεται αναστολή επιβολής κυρώσεων για τριάντα (30) έτη.