Εξοικονομώ Επιχειρώ
Βέροια-Θάσος-Θεσσαλονίκη-Καβάλα-Χαλκιδική

eco test 3

Εξοικονομώ Επιχειρώ - Εξοικονομώ για επιχειρήσεις

Στα πλαίσια του προγράμματος εξοικονομώ επιχειρώ η εταιρεία αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τη διαδικασία υπαγωγής και διαχείρισης της αίτησης καθώς και τη  συνολική ανάληψη εκτέλεσης εργασιών σε Θεσσαλονίκη, Βέροια, Θάσο, Καβάλα και Χαλκιδική. 

Ecokataskeuastiki

Εξοικονομώ Επιχειρώ

Ενημερωθείτε σχετικά το πρόγραμμα Εξοικονομώ επιχειρώ 2021. Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας για να λάβετε μετά από έλεγχο και αυτοψία τη προσφορά για το ακίνητο σας.

Βήμα 1

Στείλτε αίτημα για να λάβετε την προσφορά σας.

Βήμα 2

Αξιολόγηση της αίτησης.

Βήμα 3

Έλεγχος και αυτοψία από έμπειρο πολιτικό μηχανικό της εταιρίας.

Βήμα 4

Λαμβάνετε την πλήρη και αναλυτική προσφορά σας.

Το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ

Η Δράση «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» παρέχει χρηματοδότηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, με στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων.

Στοχεύει στη διείσδυση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου βαθμού ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ στη συνολική κατανάλωση ενέργειας και στην επιτυχή τουλάχιστον 25% κάλυψη των ετήσιων (θερμικών και ηλεκτρικών) ενεργειακών αναγκών μέσω ολοκληρωμένων λύσεων εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Ποιους αφορά το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έως 250 εργαζομένους και κύκλο εργασιών έως 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. Επιλέξιμες για τη Δράση είναι όλες οι επιχειρήσεις των κλάδων εμπορίου, υπηρεσιών και του τουρισμού πλην των δραστηριοτήτων εκείνων που εξαιρούνται από τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής και τις Κατευθυντήριες Γραμμές Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής

 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης στη Δράση είναι οι ακόλουθες
• Να έχει συσταθεί έως επιχείρηση, με επιλέξιμο για τη Δράση ΚΑΔ μέχρι 31/12/2020.
• Να έχει κλείσει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης τουλάχιστον δύο (2) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
• Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως 100.000 € ενώ για τον κλάδο του Τουρισμού ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 50.000 € έως και 500.000 €. Η Δυναμικότητα της μονάδας θα πρέπει να είναι έως εκατό (100) κλίνες.
Στα άνω όρια δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο οποίος δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, είναι συνοπτικά οι εξής:

1. Ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιριακών υποδομών

Οι παρεμβάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, δαπέδου, δώματος, στέγης (συμπεριλαμβάνονται και τα συστήματα σκίασης)
 • Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα ενεργειακά κουφώματα (τουλάχιστον διπλού υαλοπίνακα)
 • Προσθήκη ή αντικατάσταση τοπικών ή κεντρικών συστημάτων μηχανικού αερισμού με δυνατότητα ανάκτησης θερμότητας
 • Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης, ψύξης με νέα ενεργειακά αποδοτικότερα
 • Προσθήκη ή αντικατάσταση συστήματος φωτισμού με νέα ενεργειακά αποδοτικότερα
 • Προσθήκη ή αντικατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
 • Εφαρμογή συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

2. Ενεργειακή αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας

Οι παρεμβάσεις σε αυτή την κατηγορία μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • την αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας που χρησιμοποιούνται τόσο για χρήση ψύξης / θέρμανσης χώρων όσο και για την παραγωγική διαδικασία (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού/ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κλπ.)
 • την αντικατάσταση κινητήρων και αντλιών με νέους ενεργειακά αποδοτικότερους μεταβλητών στροφών.

3. Υποστηρικτικές δράσεις όπως:

 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή,
 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή, για έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (αρχικό και τελικό) για τις περιπτώσεις κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕνΑΚ.
 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου, προκειμένου να εκπονηθεί πλάνο μέτρησης και επαλήθευσης των επιτευχθέντων εξοικονομήσεων από τα υλοποιηθέντα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Στη συνέχεια, οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα/αποτελέσματα της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων.

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα διεξάγεται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί, και κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση.

Ποιο είναι το ύψος επιδότησης

Ποσοστό επιχορήγησης εξοικονομώ αυτονομώ

Ποιες είναι οι υπηρεσίες της εταιρείας

Έλεγχο νομιμότητας και Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Το ΠΕΑ είναι το έγγραφο που υποδεικνύει τις παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του ενεργειακού στόχου.

Δημιουργία Φακέλου

Ο φάκελος περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την επιτυχή υποβολή της δήλωσης στην πλατφόρμα του προγράμματος καθώς και τον απαραίτητο έλεγχο για την ορθότητα των δικαιολογητικών.

Υλοποίηση Εργασιών

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εξολοκλήρου με πλήρη και συνολική ανάληψη την εκτέλεση των εργασιών με δέσμευση χρόνο παράδοσης και τις απαραίτητες εγγυήσεις και πιστοποιημένα υλικά.